PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

 

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau Sutartis) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir UAB “Monoidėja“ (toliau Pardavėjas) tarpusavio teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje (toliau Parduotuvėje) susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutartį, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas pranešimu į registracijos formoje nurodytą elektroninį paštą. 
1.3. Prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Pirkti Parduotuvėje gali:
1.4.1. fiziniai asmenys;
1.4.2. juridiniai asmenys.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Mes gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko interneto tinklalapyje „www.monoideja.com” ir naudojasi paslaugomis per interneto tinklalapį „www..monoideja.com”, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) tam, kad: 
a) Apdorotume Jūsų pateiktas informacijos paieškos užklausas interneto tinklalapyje „www.monoideja.com”, prekių ir (arba) paslaugų (toliau kartu - paslaugų) užsakymus;

b) kitu apibrėžtu tikslu, įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavusi atskirą išankstinį Jūsų sutikimą. 

c) Asmuo patvirtina, kad sutinka su slapukais, naršydamas svetainėje, formuodamas prekių krepšelį.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1 . Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį ar gavęs Pardavėjo užsakymo formą, suformuotą pagal Pirkėjo pageidavimus, patikrina pirkinius ir sumoka avansinę įmoką pagal iš anksto suderintą užsakymo lapą, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3.2 . Pirkėjas patvirtina sutartį nuotoliniu būdu pervesdamas užsakyme nurodyto dydžio avansinę įmoką. 


4. Pirkėjo teisės 
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje vadovaudamasis šia Sutartimi bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu remiantis įstatymų numatytais atvejais. 

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas, sutinka su sutarties sąlygomis, įmokėdamas avansinę įmoką, (el. parduotuvėje pažymėjęs varnelę langelyje su prierašu „su naudojimosi taisyklėmis susipažinau“), įsipareigoja jų laikytis.
5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šios Sutarties nustatyta tvarka.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją nurodytais kontaktais.
5.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.5. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja laikytis šios Sutarties, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.6. Pirkėjas patvirtinęs užsakymą avansine įmoka sutinka su tuo, kad buvo visiškai informuotas apie baldo esmines savybes ir eksploatavimo sąlygas.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.3. Pardavėjas turi teisę, prieš tai elektroniniu paštu informavęs Pirkėją, anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo. 
6.4. Pardavėjas turi kitas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

7. Pardavėjo įsipareigojimai 
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šioje Sutartyje ir Parduotuvės nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Sutarties 9 punkte nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 15 (penkiolika) dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Parduotuvėje bei suformuotame atsiųstame patvirtinimui užsakyme nurodomos Prekių kainos yra galutinės ir pateiktos EUR.
8.2. Pirkėjas apmoka už prekes pavedimu arba grynais (atsiimant prekes iš mūsų sandėlio).
8.3. Atsiskaitydamas 8.2. punkte numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti kaip galima greičiau. Tik gavęs pranešimą, kad Pirkėjas atsiskaitė už prekes, Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntą ir nuo tos dienos pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
9.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
9.3. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo vietos, todėl galutinę kainą mes Jums apskaičiuosime prieš apmokant už prekes.
9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per terminus, kurie nurodyti prekių aprašymuose.
9.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.8. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama prie kiekvienos prekės, bei prekių užsakymo patvirtinimo lape.

10. Prekių garantija, kokybė ir tinkamumo naudoti terminai
Baldams taikoma 2 metų garantija. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu  pareigą perduoti Prekę Pirkėjui. Garantija taikoma Prekės kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Garantija galioja visoms daiktų sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms  detalėms. Natūralaus medžio bei kitų medžiagų tekstūros ir atspalvio nevienodumai, natūralūs medžio ar kitų paviršių pokyčiai nelaikomi Prekės kokybės trūkumu.  Kiekvienu atveju, išaiškinus Prekės kokybės, neatitikimus Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris)darbo dienas nuo jų išaiškėjimo dienos privalo išsiųsti raštišką pretenziją Pardavėjui, nurodydamas - Prekės pateikimo datą, pateiktos nekokybiškos Prekės kodą ir pavadinimą, konkrečios detalės trūkumus ir pridėdamas Prekės įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinančius dokumentus. Defektuotos prekės detalės negali būti montuojamos, už jų saugumą Pardavėjas neatsako. Pirkėjo pretenzijos sprendimą pagreitins Prekės nuotraukų prie pretenzijos pridėjimas. Išpakavus prekę, prieš išmetant pakuotę įsitikinkit ar prekės kokybiškos ir reikiamos komplektacijos prieš montavimą. Pakuotė yra būtina norint grąžinti prekes.  Garantinio laikotarpio metu nustatytus Prekės kokybės trūkumus Pardavėjas ištaiso arba pakeičia savo sąskaita. Prekės kokybės garantija netaikoma, jei Pirkėjas Prekę surinko pats ar šiam darbui samdė trečiąjį asmenį (ne Pardavėją) ir Prekė buvo surinkta nesilaikant Prekės surinkimo instrukcijos arba Prekė buvo naudota ne pagal paskirtį arba nesilaikant Prekės priežiūros ir eksploatacijos taisyklių arba  netinkamai saugoma, transportuojama. Jeigu Pardavėjas pakeičia Prekę ar jos komplektuojamąją detalę per nustatytą kokybės garantijos terminą, naujai prekei ar jos komplektuojamajai detalei taikomas garantijos terminas, nustatytas pirmajai Prekei ar jos komplektuojamajai detalei. Didelę ir  sunkią (daugiau kaip 10 kg) svorio netinkamos kokybės Prekę kokybės įvertinimui, keitimui, taisymui ar grąžinimui veža Pirkėjas arba apmoka Pardavėjo išlaidas Prekės kokybės įvertinimui, keitimui,taisymui ar grąžinimui, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas sutinka padengti šias išlaidas. Garantija netaikoma mechaninės kilmės pažeidimams, kilusiems iš netinkamo prekės vartojimo ar sąmoningai padarytiems vartotojo. 

Baldų priežiūros vadovas.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas
Prekių grąžinimą reglamentuoja LR ūkio ministro įsakymas „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ 2001 m. birželio 19 d. Nr.217. Įsakymą galite pasiskaityti

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450

 


12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www.vaikiski-baldai.lt, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.4. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Parduotuve.
12.5. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Baigiamosios nuostatos
14.1. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2. Šios sutarties pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilędėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

UAB “Monoidėja“

Europos pr.102C, Kaunas

Įmonės kodas 160282886

PVM mokėtojo kodas LT602828811

Tel.faksas (37) 39 03 28

Tel. 8 655 60059

El.paštas :info@monoideja.lt

A.S. LT 337300010076382597

SwedbankasAB


AKCIJA!